Tính năng nổi bật của MISA QLCB
Quản lý hồ sơ cán bộ
Quản lý hồ sơ cán bộ
Quản lý danh sách Cán bộ, Công chức, Viên chức, Lao động hợp đồng của đơn vị theo từng phòng ban, bộ phận.
Quản lý Lương, phụ cấp
Quản lý Lương, phụ cấp
Quản lý bậc lương, hệ số lương theo từng ngạch lương, bảng lương.
Quản lý hợp đồng lao động
Quản lý hợp đồng lao động
Quản lý việc ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Luật lao động và lưu trữ các hợp đồng đã được ký kết để in, tra cứu khi cần.
Đánh giá, xếp loại
Đánh giá, xếp loại
Phần mềm cho phép ghi nhận và lưu trữ được kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP và theo CNN đối với các đơn vị ngành giáo dục.
Tính năng nổi bật của MISA QLCB
Điều động, thuyên chuyển
Điều động, thuyên chuyển
Cho phép điều chuyển cán bộ giữa các đơn vị và tự động chuyển hồ sơ cán bộ từ đơn vị điều chuyển đến đơn vị tiếp nhận để tiếp tục theo dõi.
Đào tạo, bồi dưỡng
Đào tạo, bồi dưỡng
Quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.
Nghỉ hưu
Nghỉ hưu
Tự động cảnh báo những cán bộ sắp đến hạn nghỉ hưu, cho phép lập và in thông báo nghỉ hưu của từng cán bộ 06 tháng trước khi nghỉ hưu.
Báo cáo
Báo cáo
Đáp ứng đầy đủ các mẫu biểu báo cáo theo quy định của thông tư 11/2012/TT-BNV về chế độ báo cáo thống kê công chức.
Tính năng nổi bật của MISA QLCB
Tính năng nổi bật của MISA QLCB
Tính năng nổi bật của MISA QLCB