phần mềm quản lý cán bộ QLCB.VN
QLCB.VN

QLCB.VN

Phần mềm quản lý cán bộ (QLCB.VN) là công cụ giúp các cơ quan nhà nước thực hiện các nghiệp vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Quản lý hồ sơ, Quản lý hợp đồng lao động, Quản lý thời gian, Chấm công, Quản lý bảo hiểm, Quản lý đào tạo.
QLCB.VN giúp Đơn vị chủ quản (Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục,…) và cơ quan nội vụ (Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ) thực hiện các nghiệp vụ quản lý cán bộ, tự động tổng hợp báo cáo cán bộ toàn ngành, và tra cứu hồ sơ cán bộ của các đơn vị trực thuộc trực tuyến qua Internet.

Mô hình triển khai Bộ, Ngành, Cơ quan TW
Đây là mô hình triển khai hệ thống QLCB.VN cho các Bộ, Ngành, Cơ quan TW. Vụ Tổ chức cán bộ của các Bộ, Ngành, Cơ quan TW sẽ tổng hợp số liệu về cán bộ, công chức, viên chức của văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ, Cơ quan TW. Vụ Tổ chức cán bộ có thể theo dõi toàn bộ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc, quản lý và tổng hợp báo cáo các đơn vị trực thuộc trước khi gửi báo cáo tổng hợp cho Bộ Nội vụ. Mỗi đơn vị trực thuộc sẽ được cấp quyền đăng nhập vào dữ liệu chung của ngành (VD: http://bonganh.qlcb.vn) để quản lý cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, lập và in báo cáo cho Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ, Ngành.

Mô hình triển khai QLTS 1
Mô hình triển khai toàn tỉnh
Đây là mô hình triển khai hệ thống QLCB.VN cho toàn tỉnh. Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nội vụ (SNV) dễ dàng tổng hợp số liệu về cán bộ, công chức, viên chức của tất cả các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và các huyện trên toàn tỉnh để báo cáo cho Bộ Nội vụ.
Đơn vị chủ quản (Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng nội vụ huyện,…) có thể theo dõi, quản lý và tổng hợp báo cáo các đơn vị trực thuộc trước khi gửi báo cáo tổng hợp cho Phòng Tổ chức cán bộ (SNV).
Mỗi đơn vị Hành chính sự nghiệp (HCSN) Xã/Phường sẽ được cấp quyền đăng nhập vào dữ liệu chung của tỉnh (VD: http://tinhabc.qlcb.vn) để quản lý cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, lập và gửi báo cáo cho đơn vị chủ quản hoặc cơ quan nội vụ

Mô hình triển khai QLTS 2
Mô hình triển khai toàn Quận/Huyện
Đây là mô hình triển khai hệ thống QLCB.VN cho toàn huyện. Phòng Nội vụ (PNV) sẽ tổng hợp số liệu về cán bộ, công chức, viên chức của tất cả các Phòng, Ban Ngành cấp Huyện và các đơn vị HCSN xã/phường trên toàn huyện.
PNV sẽ có thể theo dõi toàn bộ thông tin liên quan đến hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị trực thuộc và tổng hợp báo cáo các đơn vị trực thuộc trước khi gửi cho Phòng Tổ chức cán bộ SNV.
Mỗi đơn vị trực thuộc sẽ được cấp quyền đăng nhập vào dữ liệu chung của huyện (VD: http://huyenxyz.qlcb.vn) để quản lý cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, lập và gửi báo cáo cho PNV

Mô hình triển khai QLTS 3
Mô hình triển khai Sở Y tế
Đây là mô hình triển khai hệ thống QLCB.VN cho toàn Ngành y tế trong tỉnh. Sở Y tế (SYT) sẽ tổng hợp số liệu về cán bộ, công chức, viên chức của tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế…
SYT có thể theo dõi toàn bộ thông tin liên quan đến hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị trực thuộc, quản lý và tổng hợp báo cáo các đơn vị trực thuộc trước khi gửi cho Phòng Tổ chức cán bộ SNV.
Mỗi đơn vị trưc thuộc sẽ được cấp quyền đăng nhập vào dữ liệu chung của ngành (VD: http://soyte.qlcb.vn) để quản lý cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, lập và gửi báo cáo cho SYT.

Mô hình triển khai QLTS 4
Mô hình triển khai Phòng Giáo dục
Đây là mô hình triển khai hệ thống QLCB.VN cho Ngành giáo dục trong huyện. Phòng Giáo dục (PGD) sẽ tổng hợp số liệu về cán bộ, công chức, viên chức của tất cả các trường học trên địa bàn thuộc quyền quản lý của PGD.
PGD sẽ có thể theo dõi toàn bộ thông tin liên quan đến hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị trực thuộc, quản lý và tổng hợp báo cáo các đơn vị trực thuộc trước khi gửi báo cáo tổng hợp cho PNV
Mỗi đơn vị trực thuộc sẽ được cấp quyền đăng nhập vào dữ liệu chung của ngành giáo dục huyện (VD:http://phonggiaoduc.qlcb.vn) để quản lý cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, lập và gửi báo cáo cho PGD

Mô hình triển khai QLTS 5